Hoe gaan wij te werk?

Bindus bouwt sociaal-culturele praktijken uit die bijdragen tot sociale, maatschappelijke, culturele en beleidsparticipatie.
Onze kritische blik detecteert en ontmantelt systemen van gender, klasse, etniciteit, … en andere identiteitskenmerken. Bindus garandeert dat er ruimte is voor ieders verhaal en er bijzondere aandacht gaat naar de kwetsbaarsten in onze samenleving.

Bindus gelooft in het belang en de kracht van duurzame samenwerking, zowel op Vlaams, nationaal als op internationaal niveau om maatschappelijke impact te creëren en te streven naar een inclusieve samenleving. Wij doen dit in samenwerking met individuen, vrijwiligers, lidverenigingen, organisaties en overheden met inzet en respect voor ieders kwaliteiten.

We realiseren dit op basis van onderstaande rollen en functies:

Verbindende rol

In onze missie komt de verbindende rol het meest prominent naar voor. Als koepel of federatie is het verbinden van mensen, lidverenigingen en gemeenschappen onze kerntaak. Bindus heeft hier door de jaren heen expertise in opgebouwd.

De contextanalyse toont aan dat de maatschappij voortdurend in verandering is. De evolutie binnen Vlaanderen en Brussel naar een superdiverse maatschappij en de uitdagingen die daaraan gekoppeld zijn vragen om een verbindende aanpak. Bindus maakt hier actief werk van en geeft vorm aan de verbindende rol op meerdere niveaus

Kritische rol

In onze missie vermelden we expliciet dat we inzetten op inclusie en belangenbehartiging. Het is vanuit deze twee sporen dat wij onze kritische rol invullen. Om gelijkwaardige participatie mogelijk te maken verbinden en versterken we burgers. Door de kaart te trekken van het ‘sociaal leren’ en door intersectioneel te werken stellen we achtergronden en uitgangspunten van vertrouwde probleemdefinities in vraag. 

Laboratorium rol

Via de laboratoriumrol wil Bindus vernieuwende antwoorden zoeken op maatschappelijke vraagstukken. We willen hierbij steeds meerwaarde creëren en garanderen voor het ruime publiek. De gerichte ontsluiting van de kennis en praktijken we ontwikkelen in de laboratoriumrol vormt hierbij een cruciale factor. 

Leerfunctie

Sociaal leren is het leren functioneren van groepen of sociale verbanden in nieuwe, onverwachte, onzekere en moeilijk te voorspellen omstandigheden. Het is gericht op het oplossen van onvoorziene context problemen en wordt gekenmerkt door een optimaal gebruik van het probleem oplossingspotentieel dat in die groep of in dat sociaal verband aanwezig is. 

Dit perspectief op leren en de leerfunctie sluit het best aan bij de ambitie van Bindus om tijdens de nieuwe beleidsperiode in te zetten op diverse nieuwe en bestaande groepen. Bovendien verbindt sociaal leren mensen met elkaar en met maatschappelijke thema’s die hen aanbelangen. 

Als federatie vinden wij ook de gemeenschapsvormende functie van groot belang. Onze missie zegt immers dat wij binnen de superdiverse maatschappij een verbindende rol spelen met het oog op gelijkwaardige participatie. Hiervoor zetten we in op het versterken van bestaande en stimuleren van nieuwe groepen en sociale netwerken. We streven daarbij ook naar sociale rechtvaardigheid. 

Zoals eerder gezegd stimuleert Bindus ook gemeenschapsvorming naar de ruimere samenleving toe. Als wij immers willen streven naar sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardige participatie, dan moet dit gebeuren in verbinding met de ruime maatschappij. Ze doet dit in de eerste plaats door een ruim netwerk uit te bouwen én ter beschikking te stellen van haar achterban. 

Cultuur functie

Cultuur speelt al sinds het begin een belangrijke rol voor Bindus. Vanuit cultuur creëren we verbinding. De cultuurfunctie is dus een basis van onze werking. De federatie realiseert de cultuurfunctie vanuit de overtuiging dat iedereen cultuur bezit, dat culturen gelijkwaardig zijn en dat we van daaruit bruggen kunnen slagen. 

We benaderen cultuur op twee manieren. Enerzijds zijn er impliciete waarden, normen, veronderstellingen, opvattingen en denkprocessen van individuen en gemeenschappen. Anderzijds onderscheiden wij expliciete uitingen zoals symbolen, ceremonies, verhalen, kledij, taal en kunst. Deze uitingen zijn expressies van de wil om vorm en betekenis te geven aan het bestaan.

Maatschappelijke bewegingsfunctie

De maatschappelijke bewegingsfunctie is essentieel voor de realisatie van burgerparticipatie. We stimuleren onze achterban tot deelname aan de democratie en we nemen voor hen ook onze rol op als belangenbehartiger. Deze functie is van vitaal belang om onze kritische rol te kunnen opnemen. 

Om hier vorm aan te geven vertrekken we vanuit een behoeftegerichte werking. We begeleiden groepen bij het expliciteren van collectieve problemen en zetten hen aan tot maatschappelijke actie en engagement. Indien nodig zetten we in op politisering op lokaal en bovenlokaal niveau. Ook hier kijken we steeds uit naar mogelijke samenwerking met externe partners. Bindus treedt hier op als intermediaire partner tussen onze leden en het beleid.