Actief burgerschap

Binnen stad Beringen woont, vooral door de mijngeschiedenis, een grote groep mensen met een niet-EU achtergrond, zo’n 10.000 burgers bijna. Een multiculturele samenleving als deze wordt door veel burgers beleefd als een duale samenleving, waardoor er een wij-zij denken ontstaat. Voor vele van deze burgers is hun leefwereld beperkt tot enkel hun etnische/nationale gemeenschap. Hierdoor vinden zij het dikwijls moeilijker om aansluiting te vinden bij de bredere gemeenschap en hier ook actief aan deel te nemen.

Met dit project willen we, samen met de stad Beringen en de Turkse Unie van België, inzetten op het bekendmaken van de moeilijkheden die deze doelgroep ervaart bij het participeren aan de maatschappij. Dit trachten we te doen aan de hand van gesprekken in groep waar mensen met een niet-EU achtergrond aan kunnen deelnemen. Tijdens deze gesprekken zal er gesproken worden over de obstakels die zij ondervinden wanneer zij willen participeren aan onze samenleving en hoe we deze obstakels kunnen benoemen. Op deze manier krijgt het beleid een goed beeld van de situatie en kunnen er aanpassingen doorgevoerd worden. Dit project tracht dan ook op lange termijn verandering te brengen in de manier waarop beleidsparticipatie wordt georganiseerd, met als doel iedere burger een stem te geven.

Ook zal er ingezet worden op participatie via vrijwilligerswerk. Op deze manier zullen burgers gemotiveerd worden om actief deel te nemen aan de samenleving. Dit is een mooie kans om in twee richtingen van elkaar te leren en aansluiting te vinden bij de bredere gemeenschap. Ook zal het voor de organisaties gemakkelijker zijn om hun aanbod al dan niet aan te passen aan deze specifieke doelgroep opdat zij in de toekomst ook meer gebruik zullen maken van deze organisaties.