Participatie en Burgerschap

Binnen stad Beringen woont, vooral door de mijngeschiedenis, een grote groep mensen met een niet-EU achtergrond, zo’n 10.000 burgers bijna. Een multiculturele samenleving als deze wordt door veel burgers beleefd als een duale samenleving, waardoor er een wij-zij denken ontstaat. Voor vele van deze burgers is hun leefwereld beperkt tot enkel hun etnische/nationale gemeenschap. Hierdoor vinden zij het dikwijls moeilijker om aansluiting te vinden bij de bredere gemeenschap en hier ook actief aan deel te nemen.

Bindus wil met dit project, samen met de stad Beringen, de Unie van Actieve Verenigingen, Samenlevingsopbouw RIMO Limburg en de Agentschap Inburgering en Integratie inzetten op het bekendmaken van de moeilijkheden die deze doelgroep ervaart bij het participeren aan de maatschappij. Dit trachten we te doen aan de hand van gesprekken in groep waar mensen met een niet-EU achtergrond aan konden deelnemen. Tijdens deze gesprekken werd gesproken worden over de obstakels die zij ondervinden wanneer zij willen participeren aan onze samenleving en hoe we deze obstakels kunnen benoemen. Op deze manier krijgt het beleid een goed beeld van de situatie en kunnen er aanpassingen doorgevoerd worden. Dit project tracht dan ook op lange termijn verandering te brengen in de manier waarop beleidsparticipatie van mensen met een asiel- en migratieachtergrond wordt georganiseerd, met als doel iedere burger een stem te geven. De stad zal aanbevelingen krijgen die vanuit de doelgroep werden benoemd.

Ook werd er ingezet op participatie aan de samenleving via vrijwilligerswerk. Op deze manier zullen burgers gemotiveerd worden om actief deel te nemen aan de samenleving. Dit is een mooie kans om in twee richtingen van elkaar te leren en aansluiting te vinden bij de bredere gemeenschap. De lessen die we uit het project trekken worden beschreven in een handleiding voor vrijwilligersorganisaties Ook zal het voor de organisaties gemakkelijker zijn om hun aanbod al dan niet aan te passen aan deze specifieke doelgroep opdat zij in de toekomst ook meer gebruik zullen maken van deze organisaties.

Nog een onderdeel van het project is de ondernemerschap van de doelgroep ondersteunen met praatgroepen en een traject voor prestarters. Handelaars die gevestigd zijn in de stad in Beringen-Mijn konden in praatgroepen het beleid aanspreken om hun participatie in de stadsontwikkelingen te vergroten. Jonge vrouwen die in de prille start zijn van hun ondernemerschap hebben wij geïnterviewd over hun talenten, noden en wensen. De stad zal haar beleid afstemmen om de talenten van mensen met niet Europese afkomst helemaal te integreren in de normale economische circuit.

Met ondersteuning van ESF

Projectverantwoordelijke

Interesse of meer info?

info@bindusvzw.be
Tel: +32 289 91 13

Deel deze pagina
Tweet deze pagina
Deel deze pagina
Deel deze pagina
Deel deze pagina
Print deze pagina