Onze Projecten

Privacy & cookie policy

Dit is het privacybeleid van Bindus vzw, met zetel te Brederodestraat 188, 2018 Antwerpen.
Ingeschreven in het KBO onder volgend nummer: 0451.931.908
Per e-mail bereikbaar via info@bindusvzw.be of telefonisch via: 03/289.91.13.

1. Inleiding

Uw persoonsgegevens en privacy zijn enorm belangrijk voor Bindus. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming¹ of de General Data Protection Regulation (GDPR). In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze gegevens verwerking. Het vertelt welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij die met zorg behandelen en beschermen.

Met deze policy brengen we u op de hoogte van ons databeleid. Zo kan u een doordachte en geïnformeerde keuze maken of u van onze diensten gebruik wilt maken. We gaan er dan ook vanuit dat wanneer u gebruik maakt van onze website of diensten, je akkoord gaat met de manier van verwerken en ons beleid. Daarnaast hebben we ons uiterst best gedaan om zo bondig, transparant en overzichtelijk mogelijk te communiceren. 

[1] Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

2. Wie verwerkt de gegevens?

1. Bindus vzw

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Bindus vzw, met maatschappelijke zetel te Brederodestraat 188 – 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0451.931.908.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@bindusvzw.be.

De GDPR merkt ons ook aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent, in het kort, dat wij beslissen welke gegevens worden verzameld, hoe en met welke middelen dat gedaan zal worden, maar ook waarom we dat allemaal doen. 

3. Welke gegevens verzamelen we?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoon
 • Bedrijfsnaam
 • Adres en postcode
 • E-mail
 • Boodschap
 • CV (Curriculum Vitae)

4. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

We verzamelen deze gegevens natuurlijk niet zomaar. Het is de bedoeling dat we door de verzameling van jouw gegevens jou een optimale ervaring kunnen bieden op onze website. Wat kunt u zich daarbij voorstellen? 

 • We zorgen ervoor dat de ervaring op onze website zo veilig mogelijk verloopt. Daarom gebruiken we de gegevens om onze website te monitoren zodat alles vlot verloopt. Zo proberen we ook fraude en andere slechte intenties te vermijden.
 • We houden u ook graag op de hoogte van onze projecten, vacatures en nieuwe ontwikkelingen in onze sector. Daarom sturen we u heel af en toe een email. Nu eens een promotie, dan weer eens gewoon een nieuwtje. Sommigen kennen dit ook als direct marketing, maar u hoeft niet bang te zijn! De mails bevatten altijd een link om uzelf uit onze database te laten schrappen.
 • Google Analytics verzamelt voor ons gegevens zodat we zelf inzichten kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Statistische gegevensverzameling, heet dat. IP-adres, welke pagina’s er bezocht werden, een geografische situering van de bezoeker en het moment van bezoek worden verwerkt.
 • De Facebook Pixel verzamelt voor ons gegevens zodat we onze marketinginspanningen goed kunnen organiseren. Zo kunnen we op Facebook de juiste boodschap aan de juiste mensen tonen zonder dat we ooit je account kennen. Hoe minder partijen data verwerken, hoe minder kans op verlies. 
 • Cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoordeuren te onderscheiden van die van andere gebruiken. Dit laat ons toe om punt 1 tot werkelijkheid te brengen en tevens de website te optimaliseren. 

Uw webbrowser laat u evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

5. Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals IT –consultants, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

6. Wat zijn uw rechten?

1. Recht op inzage

Uw gegevens blijven altijd van u. U kan ten allen tijde aan ons vragen om inzicht te krijgen in de gegevens die wij van uw verzameld hebben. Stuur uw vraag tot inzage naar info@bindusvzw.be en we sturen u binnen 1 maand na de vraag alles wat we hebben.

2. Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens

U kan altijd je gegevens laten verbeteren of wissen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u verhuist of een nieuw e-mailadres maakt. Als u gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen kan u deze vraag sturen naar info@bindusvzw.be

Sommige gegevens kunnen spijtig genoeg niet zomaar gewist worden. We hebben het dan over gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. Lidvereniging die bij ons is aangesloten) moeten bijhouden.

Uiteraard, gegevens die ooit op een onrechtmatige manier verwerkt zouden geweest zijn, worden zo snel mogelijk gewist. Elke andere vraag zal zonder onredelijke vertraging ingewilligd worden.

3.    Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer u een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Deze vraag richt je aan info@bindusvzw.be en dan beperken we binnen de maand de verwerking.

Wilt u niet dat we uw gegevens verwerken? Dan kan u een bezwaar indienen via info@bindusvzw.be. We stoppen zo snel mogelijk (binnen 1 maand na de aanvraag) met het verwerken van uw gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die We op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. Lidvereniging die bij ons is aangesloten) moeten bijhouden.

4.    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan u de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

5.    Recht op intrekken van de toestemming

Uw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we verkregen hebben op de loutere basis van uw toestemming. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. Lidvereniging die bij ons is aangesloten) verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.

6.    Klachten

Klachten over hoe we uw gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.